1. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.1/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.4/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.17/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.329/62

ย.387/62

ย.388/62

ย.405/62  รายละเอียด

ย.518/62

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน  6  รายการ(ว.99/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 20 รายการ(ว.100/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.375/62

ย.138/62  รายละเอียด

ย.180/62

ย.271/62  รายละเอียด

ย.490/62

ย.492/62

ย.298/62

ย.336/62

ย.464/62  รายละเอียด

ย.140/62  รายละเอียด

ย.163/62  รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ (ว.98/62) 1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.2902/61

ย.3079/61

ย.3614/61

ว.8/62

ว.22/62

ว.24/62

ว.88/62

ว.89/62

ว.105/62

รายละเอียด

ว.1653/61

ว.1554/61

ว.1656/61

ว.1657/61

ว.1660/61

ว.1661/61

ว.1662/61

ว.1663/61

ว.1664/61

ว.1665/61

ว.1666/61

ว.1667/61

ว.1669/61

ว.1672/61

รายละเอียด

ว.1546/61

ว.1570/61

ว.1589/61

ว.1590/61

ว.1612/61

ว.1613/61

ว.1616/61

ว.1621/61

ว.1642/61

ว.1645/61

ว.1652/61

รายละเอียด

ซ.54/62

ซ.56/62

ซ.61/62

ซ.63/62

ซ.65/62

ซ.101/62

ซ.102/62

รายละเอียด

ซ.40/62

ซ.43/62

ซ.47/62

ซ.48/62

ซ.49/62

ซ.50/62

ซ.53/62

รายละเอียด

ว.1617/61

ว.1623/61

ว.1624/61

ว.1632/61

ว.1633/61

ว.1635/61

ว.1637/61

ว.1641/61

ว.1644/61

ว.1651/61

รายละเอียด

ว.1467/61

ว.1483/61

ว.1498/61

ว.1545/61

ว.1569/61

ว.1582/61

ว.1584/61

ว.1591/61

ว.1600/61

ว.1607/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28