Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.960/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 22 รายการ(ว.964/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.1776/62  

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์    สายแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ คือ

                      -.ชุดเข็มฉีดยาชาเฉพาะที่ สำหรับใช้กับเครื่องอัลตร้าซาวน์ ( Disposable Needle Ultrasound Guided )

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

-ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานได้ที่ด้ามจี้แบบสวิตซ์มือ (Electrosurgical Cautery with Handswitch Control)

รายละเอียดแผน

เรื่องเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 งาน ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน (ว.5003/62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-ซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System  ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre) ชนิด 2 ประตู (ถ.73/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง 640 ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น AQUILION ONE หมายเลขเครื่อง 2CA1012175 โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ(ซ.392/62)   ราคากลาง

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง 640 ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น AQUILION ONE หมายเลขเครื่อง 2CA1012175 โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ(ซ.392/62) รายละเอียด

ว.984/62

ว.985/62

ว.986/62

ว.987/62

ว.988/62

ว.990/62

ว.991/62

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน  6  รายการ(ว.99/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 20 รายการ(ว.100/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ(ว.98/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ว.951/62

ว.952/62

ว.953/62

ว.968/62

ว.978/62

ว.979/62

ว.980/62

รายละเอียด

-ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกและช่องหูด้วยระบบตัดปั่นดูด (Microdebrider)(ถ.72/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.936/62

ว.940/62

ว.948/62

ว.972/62

ว.974/62

รายละเอียด

ว.834/62

ว.843/62

ว.883/62

ว.927/62

ว.930/62

ว.933/62

รายละเอียด

ว.983/62  รายละเอียด

ว.821/62

ว.943/62

ว.945/62

รายละเอียด

ย.1750/62

รายละเอียด

ย.1872/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28