ย.3358/61

ย.3349/61

ย.3321/61

ย.3366/61

รายละเอียด

ว.1308/61

ว.1309/61

ว.1310/61

ว.1334/61

ว.1336/61

ว.1478/61

รายละเอียด

ว.1180/61

ว.1222/61

ว.1258/61

ว.1305/61

ว.1306/61

ว.1307/61

รายละเอียด

ซ.384/61

ซ.393/61

ซ.394/61

ซ.395/61

ซ.397/61

ซ.398/61

ซ.399/61

ซ.400/61

ซ.401/61

ซ.405/61

ซ.410/61

ซ.411/61

รายละเอียด

ซ.344/61

ซ.354/61

ซ.363/61

ซ.364/61

ซ.374/61

ซ.377/61

ซ.378/61

ซ.390/61

ซ.391/61

รายละเอียด

ถ.65/61

ถ.64/61

ถ.67/61

ถ.71/61

ถ.83/61

ถ.92/61

ถ.93/61

ถ.95/61

รายละเอียด

เรื่องเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 งาน (ว.5020/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

ย.3403/61

ยา KETOANALOGUES, ESSENTIAL AMINO ACIDS TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.3263/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา SILYMARIN 70 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.3375/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา UREA 10 % CREAM 100 GM จำนวน 1 รายการ (ย.3376/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา PHENYTOIN READY MIXED INJECTION 250MG/5ML จำนวน 1 รายการ (ย.3387/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

NSS 100 ML จำนวน 1 รายการ (ย.3410/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา SULPHASALAZINE TAB 500 MG จำนวน 1 รายการ (ย.3441/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ย.2096/61

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก (Ultrasound System)(ถ.108/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทางสูตินรีเวช ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (Electric Control Operating Table Obstetric-Gynecology Surgery)(ถ.107/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.128/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure  SpO2 Monitor)(ถ.110/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ โดยเลือกข้อ 1.3.1.2 แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรู ใช้สำหรับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Pre - Vacuum Stream โดยขอยกเว้นข้อ 3.1  จำนวน 5 รายการ(ถ.112/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ( Sterilization  Containers ) โดยข้อ 1.3.1 เลือก 1.3.1.2 แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรู ใช้สำหรับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Pre - Vacuum Stream ขนาดต่างๆ จำนวน 9 รายการ(ถ.132/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องมือสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification Unit)(ถ.113/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ(ถ.12/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมสมอง (Craniotomy set)และสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมสมอง จำนวน 5 รายการ (ถ.127/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.2190/61 รายละเอียด

ย.3331/61

ย.3345/61

ย.3363/61

ย.3354/61

ย.3367/61

รายละเอียด

ย.3287/61 รายละเอียด

ย.3216/61

ย.3279/61

ย.3099/61

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องขยายตรวจตาส่วนหน้าชนิด 2 ตา และเครื่องวัดความดันลูกตา พร้อมระบบกล้องดิจิตอล (Slit Lamp Microscope and Applanation Tonometer with Digital Vision System)(ถ.115/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 48 คิวบิกฟุต (Pharmaceutical Refrigerator  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 48 cu.ft.)(ถ.111/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ(ถ.101/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก (Ultrasound System)(ถ.80/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.42/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนและระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยการคีบซีลด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Unit with Argon Plasma Coagulation and Vessel Sealing System)(ถ.86/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation Infusion Pump)(ถ.40/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับฝึกการทำงานของมือและแขน (Arm and Hand Therapy)(ถ.90/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Tharapy)(ถ.88/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.3637/61   รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ 1.5 เทสลา(1.5 Tesla Magnetic Resonance Imaging System)(ว.5014/61) เป็นระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28