ย.1154/61  รายละเอียด

ย.983/61  รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.90/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.92/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.93/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.94/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.96/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.97/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.99/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.100/61) รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดควบคุมน้ำ เข้า-ออก ลูกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว(ว.358/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)  รายละเอียด

ย.1134/61  รายละเอียด

ย.1318/61  รายละเอียด

ย.488/61  รายละเอียด

ย.1318/61  รายละเอียด

ย.1292/61  รายละเอียด

 

ย.1134/61  รายละเอียด

ย.1061/61  รายละเอียด

 

ย.945/61  รายละเอียด

ย.488/61  รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.601/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ(ว.439/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.591/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

 

 

ย.1387/61   รายละเอียด

ย.1508/61   รายละเอียด

ย.1818/61   รายละเอียด

ย.1828/61   รายละเอียด

ย.1833/61   รายละเอียด

ย.1837/61   รายละเอียด

ย.1843/61   รายละเอียด

ย.1855/61   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28