ย.416/61

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.188/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.189/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.190/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.191/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.199/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.16/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.18/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.5/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.7/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.9/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.13/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.14/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.17/61) รายละเอียด

 

 

 

ว.259/61

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.180/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.187/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.203/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.206/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.207/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.208/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.219/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.221/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.223/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.244/61) รายละเอียด

ย.564/61

ย.540/61

ย.515/61

ย.516/61

ย.498/61

ย.477/61

ย.470/61

ย.468/61

ย.516/61

ย.477/61

ย.564/61

ย.540/61

ย.498/61

ย.470/61

ย.515/61

ย.468/61

ว.230/61

๑. ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 

๒. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด ขนาด 6F 

๓. ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก แบบมีลวดนำ ขนาด 2.6 FR. ความยาว 150 ซม. 

๔. ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A, B และชนิด A(H1N1) 

๕. ซื้อชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ ขนาดสำหรับผู้ใหญ่

๖. ซื้อกระเปาะทดสอบสำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด 

๗. ซื้อผ้าซับโลหิตแบบมีหูห่วงชนิดปราศจากเชื้อ (ABDOMINAL SWAB STERILE) ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว 

๘. ซื้อขวดเก็บปัสสาวะ ขนาด 60 มล. 

๙. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ 

๑๐. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ 

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28