ย.1900/61

ย.1907/61

ย.1874/61

รายละเอียด

ย.529/61

ย.919/61

ย.1177/61

-เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ(Magnetic Resonance Imaging : MRI)    รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.723/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.725/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.726/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.718/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.719/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.720/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.722/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.724/61) รายละเอียด

ย.411/61

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.606/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.622/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.641/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.644/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.665/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.676/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.677/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.699/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.701/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.705/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.707/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.708/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.709/61) รายละเอียด

ซื้อยา IMATINIB MESYLATE 400 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.411/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. .   4. ราคากลาง

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.648/61) รายละเอียด

 

366/61

409/61

524/61

1174/61

1198/61

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.857/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.863/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.713/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.737/61) รายละเอียด

ย.1869/61 รายละเอียด

ย.1704/61

ย.1570/61

รายละเอียด

ย.2022/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28