ย.3239/61 รายละเอียด

ย.3250/61

ย.2647/61

รายละเอียด

ย.3031/61 รายละเอียด

ซ.326/61

ซ.327/61

 

รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง (Enteral Feeding Pump)(ถ.125/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Stretcher)(ถ.126/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมสมอง (Craniotomy set)และสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมสมอง จำนวน 5 รายการ (ถ.127/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ถ.50/61

ถ.52/61

 

รายละเอียด

ซ.375/61 รายละเอียด

ถ.49/61

ถ.51/61

ถ.55/61

ถ.56/61

ถ.57/61

ถ.58/61

ถ.97/61

ถ.60/61

ถ.61/61

ถ.72/61

ถ.73/61

ถ.134/61 

รายละเอียด

ย.3332/61 รายละเอียด

ย.3201/61

ย.3240/61

รายละเอียด

ย.3045/61

ย.2561/61

ย.3218/61

ย.3266/61

ย.3199/61

รายละเอียด

ย.3147/61 รายละเอียด

ย.3066/61 รายละเอียด

-ซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิค Mass Spectrometry(ถ.143/61)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.1063/61

ว.1080/61

ว.1224/61

ว.1225/61

ว.1231/61

ว.1232/61

ว.1233/61

ว.1235/61

ว.1236/61

ว.1238/61

ว.1240/61

รายละเอียด

 

ถ.82/61 รายละเอียด

ว.1256/61

ว.1257/61

ว.1259/61

ว.1260/61

ว.1261/61

ว.1264/61

ว.1265/61

ว.1281/61

ว.1283/61

ว.1284/61

รายละเอียด

ว.993/61

ว.1234/61

ว.1244/61

ว.1250/61

ว.1252/61

ว.1253/61

ว.1254/61

ว.1255/61

รายละเอียด

ย.3257/61

ย.3039/61

ย.3204/61

ย.2996/61

ย.3262/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28