ย.509/61 รายละเอียด

ย.1164/61

รายละเอียด

ย.1084/61

รายละเอียด

ย.1022/61

รายละเอียด

ย.884/61

รายละเอียด

ย.742/61

รายละเอียด

 ยา DONEPEZIL HCL 10 TAB จำนวน 1 รายการ (ย.366/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง 

ย.981/61

ย.1055/61

ย.1125/61

ย.785/61

ย.873/61

รายละเอียด

ย.1075/61 รายละเอียด

ย.1086/61 รายละเอียด

ย.1086/61 รายละเอียด

ย.1088/61 รายละเอียด

ย.879/61

ย.957/61

รายละเอียด

ย.1125/61 รายละเอียด

ย.1055/61 รายละเอียด

ย.981/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28