Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.1/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.1375/62

ย.974/62  รายละเอียด

ย.1090/62

ย.1002/62

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.217/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (ว.219/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.1102/62 รายละเอียด

ย.1094/62

ย.1085/62

ย.1112/62

ย.979/62

ย.908/62

ย.1072/62  รายละเอียด

ย.1013/62

ย.3393/62

ว.602/62

ว.604/62

ว.605/62

ว.606/62

ว.725/62

ว.740/62

รายละเอียด

ย.969/62 รายละเอียด

ย.1001/62 รายละเอียด

ย.906/62

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศแบบสำเร็จรูป (Humidifier with integrated flow generator) (ถ.31/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ย.1064/62

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๑ รายการคือ

                      -. ชุดอุปกรณ์บรรจุและให้ยาชนิดยางแบบใช้ครั้งเดียว  (Elastromeric infusion pump)

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.4/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.17/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.955/62  รายละเอียด

ย.999/62  รายละเอียด

ย.1011/62

ย.1012/62

ย.1029/62

ย.788/62 รายละเอียด

ย.952/62

ย.912/62  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28