Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.847/62 รายละเอียด

ว.499/62

ว.603/62

ว.741/62

ว.742/62

ว.743/62

ว.751/62

ว.752/62

รายละเอียด

Read more...

ว.560/62

ว.561/62

ว.563/62

ว.564/62

ว.572/62

รายละเอียด

ซ.225/62 รายละเอียด

 

ว.498/62

ว.557/62

ว.558/62

ว.559/62

รายละเอียด

ว.519/62 รายละเอียด

ว.330/62

ว.412/62

ว.440/62

ว.482/62

รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.2/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

กกว.รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ เครื่องตรวจวัดสารชีวเคมีชนิด Chemiluminescent เป็นจำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กกว.รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ PERSEPSIN เป็นจำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กกว.รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ เครื่องควบคุมและจ่ายก๊าซไนตริออกไซด์เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจ เป็นจำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

ย.1114/62

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 19 รายการ (ว.267/62)  

1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.528/62

ว.530/62

ว.531/62

ว.535/62

ว.553/62

ว.549/62

ว.550/62

ว.551/62

ว.556/62

ว.562/62

รายละเอียด

ว.517/62

ว.520/62

ว.522/62

ว.523/62

ว.524/62

ว.525/62

ว.527/62

รายละเอียด

 

ย.3537/61

ย.227/62

ย.339/62

1. ราคากลาง

 

2. ประกาศ

ว.497/62

ว.501/62

ว.502/62

ว.503/62

ว.504/62

ว.505/62

ว.506/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28