-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดของเหลวในช่องปอดและช่องท้อง(ว.5081/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาแบบอัตโนมัติ(ว.5095/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล(ว.5096/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 15 รายการ(ว.1810/59) ราคากลาง 

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ(ว.880/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.922/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก(ว.962/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ(ว.968/60)และราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28