ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน ๑๗ รายการคือ

                    ๑. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดความยาวพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ ( Disposable Breathing Long Circuit Adult )

                   ๒. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับผู้ใหญ่  (Disposable Breathing  Circuit Adult) 

                   ๓.ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับเด็กโต  (Disposable Breathing  Circuit Child)  

                   ๔. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับเด็กเล็ก (Disposable Breathing Circuit Neonate)  

                    ๕. ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบตรง (Disposable Airway connector, Straight ) 

                    ๖. ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบงอ(Disposable Airway connector, Elbow) 

                   ๗.หัวกรอสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลัง ( Tools )

                   ๘.ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ( Tapered tools )

                   ๙.หัวกรอสำหรับกรอกระดูกในโพรงจมูกและกระดูกบริเวณฐานกะโหลกศีรษะส่วนหน้า ( Trans-Nasal  Skull  Base  Burs )

                   ๑๐.พลาสติกใส ๒ ชั้น คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย C Arm ชนิดปลอดเชื้อ ( Texsel C Arm Cover B-๐๑๐ ) 

                   ๑๑.พลาสติกใส ครอบคลุมสาย Ultrasound ชนิดปลอดเชื้อ ( Texsel Mold  Probe Cover PC- ๑๐) 

                   ๑๒.พลาสติกใส ครอบคลุมอุปกรณ์ชุดสาย Laparoscope ชนิดปลอดเชื้อ  (Texsel Mold  Code Cover ๐๑ ) 

                   ๑๓.พลาสติกใส แบบขอเกี่ยว คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย C Arm ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel C Arm Cover CAC – ๐๔๒๔๖ ) 

                   ๑๔.พลาสติกใส  คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย X Ray ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel PE Cover ๕๐x๙๐ cm.(SizeM) ) 

                   ๑๕.พลาสติกใส  คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย X Ray ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel PE Cover ๗๐x๙๐ cm.(Size L) ) 

                   ๑๖.เซ็นเซอร์สำหรับวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง

                   ๑๗.เซ็นเซอร์สำหรับวัดภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยในขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28