กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการคือ ๑.ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดภายในโพรงมดลูก วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดภายในโพรงมดลูกพร้อมอุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อโดยวิธีการส่องกล้อง ๒.ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องทางสูตินรีเวช พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิด 3D วัตถุประสงค์การใช้งาน เครื่องมือสำหรับใช้ผ่าตัดภายในช่องท้องทางสูตินรีเวช และชุดประมวลสัญญาณชนิด 3D

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28