กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูล

ทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต (IntelliVue Information Center iX) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28