๑. ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 

๒. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด ขนาด 6F 

๓. ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก แบบมีลวดนำ ขนาด 2.6 FR. ความยาว 150 ซม. 

๔. ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A, B และชนิด A(H1N1) 

๕. ซื้อชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ ขนาดสำหรับผู้ใหญ่

๖. ซื้อกระเปาะทดสอบสำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด 

๗. ซื้อผ้าซับโลหิตแบบมีหูห่วงชนิดปราศจากเชื้อ (ABDOMINAL SWAB STERILE) ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว 

๘. ซื้อขวดเก็บปัสสาวะ ขนาด 60 มล. 

๙. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ 

๑๐. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ 

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28