กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดดังนี้

 

1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้งานขณะเคลื่อนย้ายคนไข้

    ( Transport Volume and Pressure Ventilator )

2. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมระบบการแสดงผลและสัญญาณเตือน

    (Pediatric to Adult Ventilator with Respiratory Mechanics Monitoring System)

3. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมชุดประเมินปอดคนไข้

    ( Pediatric to Adult Ventilator with Lung Assessment)

4. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย

    สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

    ( Volume and Pressure Ventilator with )

5. เตียงที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตชนิดพิเศษ

    ( Electronic Bed with Special Function )

6. เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤต

    Central Monitor for Critically Ill Patients )

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28