-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๘ รายการ(ว.361/61)  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28