-เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 128 Slices ต่อการหมุน 1 รอบ(ว.5013/61)  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน ผนวก ก. รายละเอียดประกอบการเช่า คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28