-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด

-ไอ วี แคตทีเตอร์(INTRAVENOUS CATHETER) เบอร์ ๒๔ รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียด

-ถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดเบอร์ S รายละเอียด

-ถุงมือยางปราศจากเชื้อแบบมีขอบ ชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ ๖.๕ รายละเอียด

-บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีลิแน็ค พร้อมชุดเทคโนโลยีการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของลำรังสี ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Oncor Avant Garde หมายเลขเครื่อง ๕๕๑๓ รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28