-ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28