-ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กแบบมีลวดนำ ขนาด 2.6 FR. ความยาว 150 ซม.(ว.442/61)  ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อกระเปาะทดสอบสำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด(ว.446/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.628/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 12 รายการ(ว.590/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28