ด้วย กองรังสีกรรม    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์  สายแพทย์  จำนวน  ๔  รายการ  คือ

๑)    ชุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการฐานข้อมูล ( Oncology Information System )

๒)    สายสวนเข้าหลอดเลือดดำใหญ่   ชนิดใส่ผ่านหลอดเลือดแดงส่วนปลาย   ชนิดสองช่อง ในท่อเดียวกัน

๓)    ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์

๔)    ชุดสำหรับป้องกันรังสี

จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะ เทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ในระหว่างวันที่ 11 เม.ย.61 ถึง 8 พ.ค.61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28