ประกวดราคาซื้อยา EZETIMIBE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.2100/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28