Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.708/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.767/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา FILGRASTIM INJECTION 300 MCG/1 ML, 1 ML จำนวน 1 รายการ (ย.2098/61)ยา จำนวน 2 รายการ (ย.767/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28