กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สายแพทย์ ตั้งแต่ 12 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

1. เตียงที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตชนิดพิเศษ

    ( Electronic Bed withSpecial Function )

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28