Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ด้วย กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

จำนวน ๕  รายการ  คือ

๑)  ชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยความร้อน

๒)  ชุดผ้าทำหัตถการผ่านทางหลอดเลือดชนิดใช้แล้วทิ้ง

๓)  ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง

๔)  ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์

                   ๕)  วัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า

จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิด หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ เทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ในระหว่างวันที่ 10-25 มกราคม พ.ศ. 2562   มีรายละเอียดดังนี้

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28