Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

1. ซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.2/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเตียงผ่าตัด ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.6/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28