Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure  SpO2 Monitor) (ถ.25/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (ถ.15/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28