Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ พร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation and Blood Component Volumetric Infusion Pump) (ถ.24/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28