Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.4/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.17/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28