Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศแบบสำเร็จรูป (Humidifier with integrated flow generator) (ถ.31/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28