Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่องประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.6/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28