Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ ( Bi-Plane Subtraction Angiography ) ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura Xper FD20/20 หมายเลขเครื่อง 27 (แบบรวมอะไหล่)(แผนกเอกซเรย์วินิจฉัย กรส.ฯ)(ซ.335/62) เป็นระยะเวลา 12 เดือน

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28