Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

-ซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System  ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre) ชนิด 2 ประตู (ถ.83/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28