Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

-ซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมกล้องสำหรับผู้ช่วยผ่าตัดและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ (ENT Operating Microscope with Video Camera System)(ถ.120/62) 1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28