Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

1.ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนักตัวผู้ป่วย(Electrical Patient Bed with Weighing System)

2.ซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัด และกรอกระดูก (Air Pen Drive Drill) จำนวน 2 รายการ

3.ซื้อชุดโต๊ะเครื่องมือตรวจรักษาผู้ป่วย หู คอ จมูก และสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบชุดโต๊ะเครื่องมือตรวจรักษาผู้ป่วย หู คอ จมูก จำนวน 2 รายการ

4.ซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 930 ลิตร (Pre-Vacuum Steam Sterilizer , ขนาดไม่น้อยกว่า 930 Litre)

5.ซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบเครื่องควบคุมระบบที่ศูนย์กลางสำหรับเฝ้าติดตามสภาวะทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูก จำนวน 2 รายการ

6.ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดแผน

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28