Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ชุดให้สารละลายทางเส้นเลือดสำหรับเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28