Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 23 รายการ (ว.1484/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. จ้างบริการรื้อถอนเครื่องฉายรังสีโคบอลท์-60 และส่งออกสารต้นกำเนิดรังสีโคบอลท์-60 และยูเรเนี่ยมเสื่อมสมรรถนะออกจากราชอาณาจักรไทย เพื่อไปกำจัด ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ซ.43/63)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. ผนวก ก.   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28