เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (ถ.130/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด