เรื่องประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ถ.135/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด