1. ถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดเบอร์ S (100/BX) (ว.278/63) 1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ (ว.279/63) 1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง