Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดทางด้านศัลยกรรมประสาท (Micro Vascular Set for Neurosugery) ยกเว้นข้อ 1.2.18 , 1.2.19 , 1.2.20 (ถ.121/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่อง ชนิดไม่น้อยกว่า 128 ช่องสัญญาณ พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Long Term Monitoring EEG ชนิดไม่น้อยกว่า 128 Channels with Digital Video Camera System) (ถ.102/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน  7  รายการ (ว.596/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัด และกรอกระดูก (Air Pen Drive Drill) จำนวน 2 รายการ (ถ.136/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28