Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.396/63)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ว.399/63)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ว.403/63)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ    2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ว.404/63)  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

5. ซื้อถุงมือยางสำหรับงานหัตถการชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ว.405/63)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28