Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ ยี่ห้อ Terumo  จำนวน  497 เครื่อง และเครื่องฉีดยาอัตโนมัติ ยี่ห้อ Terumo  จำนวน 168 เครื่อง(แบบไม่รวมอะไหล่)(ซ.534/62)  รายละเอียดราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28