Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่องประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนักตัวผู้ป่วย(Electrical Patient Bed with Weighing System)(ถ.138/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 930 ลิตร (Pre-Vacuum Steam Sterilizer , ขนาดไม่น้อยกว่า 930 Litre) แบบ 1 ประตู (ถ.133/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28