Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๓-๖๗

วิสัยทัศน์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกองทัพในระดับภูมิภาค

พันธกิจ

ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพ จัดการฝึกศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการ และตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

คำขวัญ

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ เสียสละสำนึกในหน้าที่

สมรรถนะหลักขององค์กร

—การรักษาโรคซับซ้อนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

—การฝึกศึกษาและผลิตผู้เชี่ยวชาญในระดับหลังปริญญา

—การผลิตและใช้วิทยาการด้านเวชศาสตร์ทหารที่ทันสมัย

—การเรียนรู้ผ่านการวิจัยโดยใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน

A3 resize

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28