ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

Arrow up
Arrow down

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   

วิสัยทัศน์ (vision) :

เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของกองทัพบกในภูมิภาคเอเชีย
   
พันธกิจ( mission): ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพระดับสากลแก่ทหารและครอบครัว รวมทั้ง
  ประชาชน จัดการฝึกศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้
  ใช้บริการ และตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม ( values) :

ได้แก่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานเป็นเลิศ
  สามัคคี หมายถึง
  stockมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce focus)

 

มีวินัย หมายถึง
  stockภาวะผู้นำ (Leadership)
  stockความซื่อสัตย์ (Altruism)
  stockระบบเกียรติศักดิ์ (Honor system)
  stockจรรยาบรรณวิชาชีพและวินัยเยี่ยม (Integrity)
 

ใส่ใจบริการ หมายถึง

  stockมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer focus)
  stockใช้ข้อมูลในการทำงาน (Management by fact)
  stockให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ (Individual & organization learning)
  stockการเรียนรู้ระดับบุคคลและองค์กร (Individual & organization learning)
  stockมุ่งเน้นอนาคต (Focus on future)
  stockสรรค์สร้างนวัตกรรม (Innovation)
  stockความคล่องตัว (Agility)
 

ผลงานเป็นเลิศ หมายถึง

  stockมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on result) 

คำขวัญ

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28