งานทางวิชาการ

รพ.รร.๖ ทำ MOU กับ USUHS

พลโทวิทยา ช่อวิเชียร เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และ พลตรีกฤษฏา ดวงอุไร ผอ.รพ.รร.๖ และคณะ ได้ทำสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการแพทย์กับ Charles L. Rice, MD President ของ Uniformed Services University of the Health Sciences โดยสัญญาจะมีระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ไป เป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงนักเรียนแพทย์ในการดูงาน

 

 

 

ไปสู่เวบไซต์ข่าว