งานทางวิชาการ

โครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

      ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการลดความแออัดภายในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๑๓ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ตอบสนองนโยบายการลดความแออัดของผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป โดยได้พัฒนาระบบการให้บริการ และกระจายการดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ มายังคลินิกชุมชนอบอุ่นที่อยู่ใกล้บ้าน ตามที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 13 ผู้แทนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และผู้แทนจากภาคประชาชน จำนวน 5 แห่ง ในเขตต่างๆ คือ เขตพญาไท ได้แก่ ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขาอินทัมระ 4 และ คลินิกเวชกรรมรวินทร์มาศ สาขาพหลโยธิน ซอย2 เขตราชเทวี ได้แก่ พญาไทสิทธิเวชคลินิกเวชกรรม ซอยเพชรบุรี 7 และ สหคลินิก ซอยเพชรบุรี 35 เขตดุสิต ได้แก่ คลินิกสี่แยกมหานาคเวชกรรม ปากซอยลูกหลวง 6 เขตจตุจักร ได้แก่ โรงพยาบาลมิราเคิลออฟไลฟ์ สำหรับเขตจตุจักรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

       การลดความแออัดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านี้ จะช่วยให้การบริการทางการแพทย์เป็นไปได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น สามารถช่วยให้ประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เจ็บป่วยไม่มากเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และที่สำคัญจะช่วยลดระยะเวลาการรอรับบริการของผู้ป่วยนอกที่มีอาการหนักจำเป็นต้องมาโรงพาบาลให้สามารถเข้ารับบริการได้เร็วขึ้นและทันเวลา

 

      โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังให้การดูแลผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้าเช่นเดิม แต่เปลี่ยนบทบาทเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยจากคลินิกทั้ง 5 แห่งที่กล่าวมา และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังเป็นพี่เลี้ยงให้กับคลินิกชุมขนอบอุ่นใกล้บ้านใกล้ใจดังกล่าว ในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่ได้มีการเสียสิทธิแต่ประการใด แต่ช่วยทำให้เกิดความสะดวกและเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น และสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดกับทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท่านยังสามารถมารับบริการตามนัดที่โรงพยาบาลได้อีก 1 ครั้งในช่วงเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 255 นี้ และสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สามารถมารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้เหมือนเดิม

 

      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไปท่านสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลว่าไปอยู่ที่ใด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1330