บริการรับชำระค่ารักษาพยาบาล  (เงินสด / บัตรเครดิต)  ในเวลาราชการ     (วันจันทร์ ศุกร์)         

โดยให้บริการชำระค่ารักษาพยาบาล ตามจุดต่างๆ ในโรงพยาบาล ดังนี้

 

            อาคารเฉลิมพระเกียรติ                                     เวลาทำการ

                        ชั้น 1    ห้องยา                                                            07:00 - 16:00

                        ชั้น 1    แผนกเวชระเบียนและสถิติ                              08:00 - 15:00

ชั้น 1    ห้องรับรอง นายทหารสัญญาบัตร                   08:00 - 15:00

                        ชั้น 1    แผนกส่วนเก็บเงินรายรับสถานพยาบาล         08:00 - 16:00

                        ชั้น 2    ห้องเจาะเลือด                                                06:30 - 15:00

                        ชั้น 2    ห้องเอ็กซเรย์                                                  08:00 - 15:00

                        ชั้น 3    แผนกโรคหัวใจ                                               08:00 - 13:00

                        ชั้น 5    แผนกทันตกรรม                                              08:00 - 15:00

                        ชั้น 6    ห้องยา แผนก ตา , หู , คอ , จมูก                     08:00 - 15:00

            อาคารมหาวชิราลงกรณ์ (มวก.)

                        ชั้น 1    ห้องยา                                                             08:00 - 16:00

            อาคารพัชรกิตติยาภา

                        ชั้น 1    ห้องยา                                                             08:00 - 16:00

            อาคารสมเด็จย่า 90 (คลินิกผู้สูงอายุ)

                        ชั้น 1    ห้องยา                                                             08:00 - 15:00

            อาคารเวชศาสตร์นิวเคลียร์

                        ชั้น 3    ห้องทำนัดเอ็กซเรย์   (รับชำระเฉพาะวันพุธ)   08 :00 - 12:00

อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู

                               ชั้น 1    บก.กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู                                  08:00 - 15:00 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28